Vzdelanie
 • Pedagogická fakulta UK: francúzsky jazyk – výtvarná výchova
 • Filozofická fakulta UK, postgraduálne štúdium: Estetika
 • Francúzsko- študijný pobyt: dejiny výtvarného umenia
 • Pedagogická fakulta UK, postgraduálne štúdium: Didaktika výtvarného umenia 
 • Vysoká škola múzických umení: réžia a dramaturgia bábkarskej tvorby
Školenia a kurzy
 • kurz textilu/ Univerzita Hradec Králové, Česká republika
 • kurz maľby a kresby/ Centre universitaire de culture, Francúzsko
 •  herecký kurz / Casting Galaxy
 • herecký kurz/ Everydayactor
 • kurz divadla a pohybu Setkání/Encounter/ DF JAMU v Brne
 • školenie Ako na Divadlo/Medzinárodný festival Divadelná Nitra
Prax
 • vedenie detského výtvarného workshopu/Asil pre SNG Bratislava počas bratislavského Art Festivalu BLAF
 • vedenie výtvarného workshopu pre Orange Slovensko/ Wellgiving
 • Hitchhiker Cinema s.r.o, rešeršné práce pri príprave a výrobe dokumentárneho filmu „Cesta lesom“, réžia: Róbert Kirchhoff.
 • maľba kolobehu vody/ puzzle pre Vodárenské Múzeum v Bratislave
 • Súkromná základná škola Edulienka, vedenie výtvarného  krúžku pre I. stupeň
 • Koordinátorka projektu IKD Slovakia
 • Festival Živé sochy, Spišská Nová Ves, pouličná interaktívna socha 
 • Everydayactor s.r.o., vedenie dramatického krúžku 
 • Festival Živé sochy, Spišská Nová Ves, BIGNAMES, pouličná socha
 • Festival Živé sochy, Spišská Nová Ves, BIGNAMES, pouličná socha
 • vedúca letného tábora Hemisféra s.r.o,
 • Slovensko: CZŠ Narnia 
Knižné publikácie
 • Elektronický šlabikár pre komunitnú školu Edulienka v Bratislave (vypracovanie grafických čiernobielych a farebných ilustrácií )
 • Ilustrácia na obálke knihy In: Ian Morha Cron a Suzanne Stabileová. 2020. Enneagram. Slovak Edition 2015 Porta Libri Bratislava. ISBN 978-80-8156-185-6
 • Ilustrácia na obálke knihy In: James Bryan Smith. 2015. Úžasný BOH. Slovak Edition 2015 Porta Libri Bratislava. ISBN 978-80-8156-033-0
 • „Analýza výtvarnej tvorby Alberta Marenčina ako kultúrneho fenoménu. In: Horizonty Umenia 3, Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej webovej konferencie 15.10.2015-15.11.2015, Akadémia umení Banská Bystrica 2015, ISBN 978-80-89555-57-4
 • príspevok „ Horizonty detského komiksu v primárnom vzdelávaní na Slovensku“. In Horizonty Umenia:zborník príspevkov z vedeckej webovej konferencie s medzinárodnou účasťou. Banská Bystrica:Akadémia Umení, 2013, ISBN 978-80-89555-25-3.
 • príspevok “ O slove a obraze v kresťanskom výtvarnom umení na Slovensku-dovolené a zakázané. In: Slovo-obraz- zvuk I:duchovný rozmer súčasnej kultúry, literárnovedné štúdie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, ISBN 978-80-8094-330-1.
 • „Text and picture in different situations“, Mozaik 12 (Vol. VIII, 2003/2) Békés Gellért Ecumenical Institute, Pannonhalma, Maďarsko.
 • „Abstract art in the church“ in :The River Book, Anthology II, Békés Gellért Ecumenical Institute & Central European Subregion, Maďarsko, s. 93-100.
 • Ilustrácie k publikácii The River Book, Anthology II, Békés Gellért Ecumenical Institute & Central European Subregion, Maďarsko.
 • Od kultúrnej tolerancie ku kultúrnej identite – učebnica multikultúrnej výchovy, kapitola „Filamón a Baucis“, zostavil a upravil Erich Mistrík, Bratislava : IRIS, ISBN 80-88778-35-2. s. 143 -161.
 • Ilustrácie k románu L. Weberovej, „Cena života“, Banská Bystrica : Brummer.