ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • ÚVOD

Pri vykonávaní podnikateľskej činnosti pod obchodným menom Mgr. Kristína Domáňová, s miestom podnikania na adrese Bohunice 240, PSČ: 018 52, Pruské, Slovenská republika, IČO: 52 558 941, DIČ: 1077703869, zapísaná v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Trenčín, odbor živnostenského podnikania, pod č.: 350-43385 (ďalej ako „Poskytovateľ“), prichádzame do styku s osobnými údajmi našich zákazníkov, ktorým ponúkame a/alebo poskytujeme naše služby (ďalej jednotlivo ako „Zákazník“ a v množnom čísle ako „Zákazníci“). Ochrane týchto osobných údajov venujeme náležitú pozornosť a starostlivosť.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, akým spôsobom spracovávame osobné údaje Zákazníkov a zabezpečujeme ich ochranu v súlade s príslušnými právnymi predpismi, aby sme predchádzali neoprávneným zásahom do súkromia fyzických osôb.

 

 • PRÁVNA ÚPRAVA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri spracúvaní osobných údajov Zákazníkov sa riadime primárne Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej ako „Nariadenie“), ktoré upravuje aj práva našich zákazníkov ako dotknutej osoby, príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Zákon o ochrane OÚ“), najmä ustanoveniami § 78 Zákona o ochrane OÚ.

 

 • PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom na úseku ochrany osobných údajov je Poskytovateľ:

Obchodné meno:

Mgr. Kristína Domáňová

Miesto podnikania:

Bohunice 240, PSČ: 018 52, Pruské, Slovenská republika

IČO:

52 558 941

DIČ:

1077703869

Zápis:

Okresný úrad Trenčín, odbor živnostenského podnikania, pod č.: 350-43385

Email:

info@stastnedeti.sk

Mobil:

+421 904 593 564

Webová stránka:

www.stastnedeti.sk

Poskytovateľ nie je povinný spracúvať osobné údaje sám, ale môže spracúvaním osobných údajov poveriť externý subjekt – sprostredkovateľa. Sprostredkovateľom môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá spracúva v mene Poskytovateľa osobné údaje.

 

 • ROZSAH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ICH ZDROJ

Poskytovateľ spracováva osobné údaje, ktoré Zákazník poskytuje elektronicky, t.j. vyplnením požadovaných údajov na webovej stránke Poskytovateľa www.stastnedeti.sk. Poskytovateľ spracováva osobné údaje v súlade so zásadou minimalizácie údajov, t.j. získava osobné údaje od Zákazníka iba v rozsahom nevyhnutnom na dosiahnutie konkrétneho účelu.

Poskytovateľ spracováva tieto údaje o Zákazníkovi:

 • identifikačné údaje Zákazníka (najmä meno, priezvisko, titul),
 • kontaktné údaje Zákazníka (najmä adresa pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa),
 • prevádzkové údaje Zákazníka (najmä IP adresa, cookies),
 • lokalizačné údaje Zákazníka (údaje určujúce geografickú polohu).

 

 • DOTKNUTÁ OSOBA

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje Poskytovateľ spracováva, pričom jej určenie závisí od konkrétnej spracovateľskej operácie. Takýmito dotknutými osobami sa na účely týchto Zásad ochrany osobných údajov rozumejú fyzické osoby, ktorými sú:

 • návštevníci webovej stránky Poskytovateľa www.stastnedeti.sk,
 • osoby, ktoré vyplnia formulár, resp. objednávku na webovej stránke Poskytovateľa www.stastnedeti.sk,
 • záujemcovia o poskytnutie služieb ponúkaných Poskytovateľom.

 

 • PRÁVNY ZÁKLAD A ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytovateľ spracováva osobné údaje dotknutej osoby zákonne na základe aspoň jedného z nasledujúcich právnych základov:

 • so súhlasom dotknutej osoby,
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby, alebo inej fyzickej osoby,
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávneného záujmu Poskytovateľa.

Poskytovateľ spracováva osobné údaje Zákazníka najmä:

 • na základe súhlasu dotknutej osoby – Zákazníka,
 • na účely plnenia zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Zákazníkom,
 • na účely oprávnených záujmov Poskytovateľa, pričom oprávneným záujmom Poskytovateľa sa rozumie predovšetkým priamy marketing Poskytovateľa, ochrana majetku Poskytovateľa, bezpečnosť informačných systémov Poskytovateľa, riadne poskytnutie služieb zo strany Poskytovateľa a pod.

Poskytovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby najmä na nasledovné účely:

 • uzatváranie zmlúv a plnenie zmlúv a predzmluvných povinností v súvislosti s poskytovaním služieb Poskytovateľa prostredníctvom webovej stránky www.stastnedeti.sk
 • bezpečnosť informačných systémov Poskytovateľa,
 • vyhodnotenie efektivity propagačných kampaní, marketingových aktivít a reklamy Poskytovateľa,
 • evidenčné, štatistické, fakturačné, daňové a účtovné účely,
 • plnenie zákonných povinností zo strany Poskytovateľa,
 • kontaktovanie dotknutých osôb – Zákazníkov,
 • organizovanie súťaží.

 

 • SPÔSOB SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytovateľ spracováva osobné údaje dotknutej osoby úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami a neautomatizovanými prostriedkami v informačných systémoch Poskytovateľa alebo v informačných systémoch jeho sprostredkovateľov.

 

 • SPÔSOB ZÍSKAVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytovateľ získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby – Zákazníka alebo od tretích osôb napr. zákonných zástupcov, právnych zástupcov, prípadne štátnych a verejných orgánov.

 

 • PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám závisí od účelu spracúvania osobných údajov. Osobné údaje môžu byť sprístupnené a poskytnuté najmä nasledovným tretím osobám:

 • marketingovým a PR spoločnostiam, ktoré pre Poskytovateľa vykonávajú marketingové a PR služby,
 • poskytovateľom IT služieb, ktorí pre Poskytovateľa zabezpečujú niektoré IT zabezpečenie a infraštruktúru, vrátane webovej stránky,
 • orgánom verejnej moci a verejnej správy, 
 • ekonómom, audítorom, právnym zástupcom,
 • osobám, ktoré spolupracujú s Poskytovateľom.

 

 • PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii Poskytovateľ neuskutočňuje. Ak by Poskytovateľ pri spracovateľskej operácii zamýšľal prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba bude o tejto skutočnosti informovaná a zároveň budú splnené ďalšie požiadavky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

 • POUŽITIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE

Poskytovateľ nepoužíva osobné údaje na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, ktoré sa týkajú dotknutej osoby alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

 

 • DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje Poskytovateľ uchováva najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Doba uchovávania osobných údajov je vecou konkrétneho prípadu a závisí napríklad od charakteru osobných údajov, od dôvodu prečo sú zhromažďované a spracúvané a od relevantných právnych alebo prevádzkových potrieb uchovávania. Osobné údaje sú vo všeobecnosti Poskytovateľom uchovávané po dobu stanovenú právnymi predpismi, zmluvami, či po dobu trvania oprávneného záujmu Poskytovateľa. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje zlikvidované.

 

 • PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zákazník, ako dotknutá osoba, má nasledovné práva:

 1. Právo odvolať súhlas – v prípadoch, kedy sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby, má dotknutá osoba právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaní. Zákazník je oprávnený odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, niektorými z nasledujúcich spôsobov:
  1. emailovou správou zaslanou na adresu info@stastnedeti.sk,
  2. telefonicky na čísle: +421 904 593 564, alebo
  3. zaslaním písomnej žiadosti na adresu miesta podnikania Poskytovateľa: Mgr. Kristína Domáňová, Bohunice 240, PSČ: 018 52, Pruské, Slovenská republika.
 1. Právo na prístup – dotknutá osoba má právo získať od Poskytovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktorej sa jej týkajú, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom, a má právo na ďalšie informácie, a to najmä o nasledovnom: účel spracúvania osobných, kategória spracúvaných osobných údajov, identifikácia príjemcov osobných údajov, doba uchovávania osobných údajov, poučenie o právach podľa Zákona o ochrane OÚ, informácia o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.
 1. Právo na opravu – dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej Poskytovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 1. Právo na vymazanie (tzv. právo na zabudnutie) – dotknutá osoba má právo dosiahnuť u Poskytovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý dôvodov uvedených v Článku 17 Nariadenia: 
  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
  2. ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby a dotknutá osoba súhlas odvolala
   a neexistuje iný právny základ spracúvania osobných údajov,
  3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na právnom základe, ktorým sú oprávnené záujmy Poskytovateľa alebo spracúvanie osobných údajov nevyhnutných na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Poskytovateľovi,
  4. dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
  5. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.
 1. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – dotknutá osoba je oprávnená požiadať Poskytovateľa, aby obmedzil spracúvanie jej osobných údajov v súlade s Článkom 18 Nariadenia, ak:
  1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Poskytovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
  2. spracúvanie je nezákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia,
  3. Poskytovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
  4. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na právnom základe, ktorým sú oprávnené záujmy Poskytovateľa alebo spracúvanie osobných údajov nevyhnutných na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Poskytovateľovi.
 1. Právo na prenosnosť údajov – dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla Poskytovateľovi, a to v súlade s Článkom 20 Nariadenia, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.
 1. Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vrátane namietania proti profilovaniu (ak sa vykonáva) – dotknutá osoba má právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov v súlade s Článkom 21 Nariadenia a proti profilovaniu, ak sa vykonáva, v súlade s Článkom 22 Nariadenia, z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie, ktoré je založené na oprávnených záujmoch Poskytovateľa alebo ak ide o spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Poskytovateľovi vrátane profilovania. Dotknutá osoba má právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom, pričom ak dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu, Poskytovateľ ďalej nebude spracúvať osobné údaje na tieto účely.
 1. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa dotknutá osoba domnieva, že jej osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môže podať návrh na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

 

 • KONTAKT NA POSKYTOVATEĽA

So svojimi námietkami, žiadosťami, pripomienkami alebo v prípade, ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv týkajúcich sa ochrany osobných údajov, sa môžete obrátiť na Poskytovateľa:

 1. emailovou správou zaslanou na adresu info@stastnedeti.sk,
 2. telefonicky na čísle: +421 904 593 564, alebo
 3. zaslaním písomnej žiadosti na adresu miesta podnikania Poskytovateľa: Mgr. Kristína Domáňová, Bohunice 240, PSČ: 018 52, Pruské, Slovenská republika.

 

 • SÚBORY COOKIES

Aby naša ponuka bola pre Vás relevantná, zaujímavá, používateľsky príjemná a s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie a bezpečnosť našej webovej lokality sú vo Vašom zariadení ukladané malé dátové súbory, tzv. cookies. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom či inom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o Vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Súbory cookies používame z dvoch hlavných dôvodov:

 1. na zaistenie efektívneho fungovanie našej webovej stránky,
 2. na zhromažďovanie informácií, ktoré nám pomôžu nastaviť náš obsah tak, aby vyhovoval Vašim záujmom.

Všetky informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom súborov cookies, sú anonymizované. Naša webová lokalita používa súbory cookies, ktoré pomáhajú zlepšovať fungovanie webovej stránky najmä tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do používateľského prostredia, meraní návštevnosti webovej stránky alebo spôsobu jej využívania pre jej používateľské zlepšovanie, na zapamätanie si používateľských nastavení, posledných prezeraných produktov, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom používateľov a pre nevyhnutnú funkcionalitu a bezpečnosť webovej lokality.

Súbory cookies používané na našej webovej lokalite možno rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé, tzv. „session cookies“, sú zmazané ihneď, len čo ukončíte návštevu našej webovej stránky. Dlhodobé, tzv. „persistent cookies“, zostávajú uložené vo Vašom zariadení aj po návšteve webovej stránky do 12 mesiacov v závislosti od typu súboru cookie, alebo kým ich ručne neodstránite (čas ponechania súborov cookies vo Vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookies a nastavenia Vášho prehliadača).

Cookies možno tiež rozdeliť podľa ich funkčnosti na:

 1. analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť používateľské pohodlie našej webovej lokality tým, že pochopíme, ako ju používatelia používajú,
 2. konverzné, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov,
 3. trackingové (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov,
 4. remarketingové, ktoré používame na personalizáciu obsahu reklám a ich správne zacielenie,
 5. esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webovej lokality.

Krátkodobé, tzv. „session cookies“, ktoré slúžia najmä za účelom zabezpečenia fungovania webovej stránky ako takej sú spracúvané na právnom základe ust. § 55 ods. 5 poslednej vety zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.Dlhodobé, tzv. „persistent cookies“ sú spracúvané za účelom zhromažďovania informácií, ktoré nám pomôžu nastaviť náš obsah tak, aby vyhovoval Vašim záujmom, používame na právnom základe Vášho súhlasu.

Súbory cookies môžete kontrolovať, spravovať a/alebo zmazať podľa vlastného uváženia. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby sa súbory cookies vôbec neukladali. Ak sa rozhodnete súbory cookies vymazať, treba myslieť na to, že sa stratia všetky osobné nastavenia. Viac informácií k spracúvaniu cookies nájdete v sekcii : Ochrana osobných údajov.

 

 • ZÁVER

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám vzhľadom na spracúvanie osobných údajov povinní poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Preto si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto Zásady ochrany osobných údajov upraviť a /alebo zmeniť v akomkoľvek rozsahu. Aktuálne, resp. zmenené Zásady ochrany osobných údajov budú zverejnené na našej webovej stránke.

V Bratislave, dňa 20. 12. 2021
Mgr. Kristína Domáňová