VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 • DEFINÍCIE A POJMY
 1. Uvedené pojmy a výrazy používané v týchto všeobecných obchodných podmienkach majú nasledovný význam:
  1. Poskytovateľ – fyzická osoba – podnikateľ vykonávajúca podnikateľskú činnosť pod obchodným menom Mgr. Kristína Domáňová, s miestom podnikania na adrese Bohunice 240, PSČ: 018 52, Pruské, Slovenská republika, IČO: 52 558 941, DIČ: 1077703869, zapísaná v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Trenčín, odbor živnostenského podnikania, pod č.: 350-43385, ktorá na Webovej Stránke www.stastnedeti.sk ponúka Služby;
  2. Zákazník – je spotrebiteľ, ktorý nakupuje a využíva Služby poskytované Poskytovateľom na Webovej Stránke www.stastnedeti.sk, a ktorý pri nakupovaní týchto Služieb, resp. pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania;
  3. Zmluvná Strana – Poskytovateľ a/alebo Zákazník;
  4. Objednávka – dopyt Zákazníka po Službách realizovaný cez Webovú Stránku Poskytovateľa www.stastnedeti.sk
  5. Zmluva – zmluva uzatvorená medzi Zmluvnými Stranami, na základe Objednávky Zákazníka potvrdenej zo strany Poskytovateľa zaslaním elektronickej faktúry;
  6. Služba a/alebo Služby – videá, materiály, publikácie, akékoľvek ďalšie služby a produkty s elektronickým obsahom ponúkané Poskytovateľom na Webovej Stránke, zamerané na vzdelávanie a osobnostný rozvoj detí, ktoré môže Zákazník využívať po určitú dobu;
  7. Webová Stránka – stránka www.stastnedeti.sk, ktorej doménu vlastní Poskytovateľ; 
  8. Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov;
  9. Zákon o ochrane spotrebiteľa – zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;
  10. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri internetovom predaji – zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
  11. Zákon o ARS – zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 • ÚVODNÉ USTANOVENIA
 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti Zmluvných Strán, ktoré vzniknú pri poskytovaní Služieb a sú platné pre akúkoľvek Zmluvu uzatvorenú medzi Zmluvnými Stranami.
 2. Právne vzťahy medzi Zmluvnými Stranami sa riadia najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri internetovom predaji.
 3. Zákazník potvrdzuje, že zaslaním Objednávky, na základe ktorej dôjde k uzatvoreniu Zmluvy, si VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 4. Zákazník zaslaním Objednávky výslovne súhlasí s poskytovaním objednaných Služieb, ktorých podstatou je elektronický obsah, a bol riadne poučený, že vyslovením tohto súhlasu stráca práva na odstúpenie od Zmluvy.
 5. Zákazník potvrdzuje správnosť a úplnosť ustanovenia ods. 2.3 a ods. 2.4 tohto článku a zároveň potvrdzuje, že:
  1. pred odoslaním Objednávky a/alebo uzatvorením Zmluvy sa oboznámil s oznámeniami Poskytovateľa v zmysle ustanovenia § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri internetovom predaji, a 
  2. bol riadne poučený, že vyjadrením svojho súhlasu s poskytovaním objednaných Služieb na základe odoslanej Objednávky stráca právo na odstúpenie od Zmluvy.
 6. Poskytovateľ sa zaväzuje umožniť Zákazníkovi využívať Služby ponúkané na Webovej Stránke a Zákazník sa zaväzuje za objednané Služby zaplatiť cenu, a to v súlade s podmienkami uvedenými v týchto VOP.

 

 • OBJEDNÁVANIE SLUŽIEB
 1. Zákazník si môže objednať Služby podľa vlastného výberu na Webovej Stránke vyplnením Objednávky – elektronického formuláru a jeho zaslaním.
 2. Pri zadávaní Objednávky Zákazník vyplní všetky požadované údaje a pred odoslaním ich skontroluje. Za správnosť a úplnosť údajov zadávaných Zákazníkom do elektronického formulára zodpovedá výlučne Zákazník. Odoslaním elektronického formulára sa Objednávka stáva pre Zákazníka záväznou, t.j. Zákazník sa zaväzuje uhradiť za objednané Služby príslušnú cenu v súlade s platobnými podmienkami uvedenými v týchto VOP.
 3. Po odoslaní Objednávky ju Poskytovateľ spracuje a na e-mailovú adresu Zákazníka uvedenú v Objednávke bude doručené potvrdenie o jej prijatí, prípadne ďalšie informácie týkajúce sa stavu spracovania Objednávky.
 4. Poskytovateľ umožní Zákazníkovi využívať objednané Služby po určitú dobu (spravidla 1 mesiac) až po uhradení príslušnej ceny.
 5. Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné zneužitie elektronických komunikačných prostriedkov treťou osobou bez vedomia Zákazníka.
 6. Všetky ceny za Služby a všetky poplatky sú uvádzané vrátane DPH.
 7. Podmienky pre akékoľvek zľavy a/alebo akcie na predaj Služieb, prípadne poskytovanie Služieb zdarma určuje výlučne Poskytovateľ.

 

 • PRÁVO SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 1. Predmetom Zmluvy uzatvorenej medzi Zmluvnými Stranami sú Služby, ktoré predstavujú poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ktorých poskytovanie sa začalo s výslovným súhlasom Zákazníka odoslaním Objednávky.
 2. V súlade s § 7 ods. 6 písm. l) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri internetovom predaji, a v súlade s ods. 2.4 týchto VOP, Zákazník nemá právo na odstúpenie od Zmluvy.

 

 • DODACIE PODMIENKY
 1. Poskytovateľ sa zaväzuje dodať Zákazníkovi Služby v čo najkratšej lehote po zaplatení príslušnej ceny za objednané Služby.
 2. Poskytovateľ zašle Zákazníkovi informáciu o možnosti začatia využívania Služieb a o dobe, počas ktorej je Zákazník oprávnený využívať objednané Služby (spravidla 1 mesiac), na e-mailovú adresu zadanú Zákazníkom v Objednávke.

 

 • CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
 1. Zákazník sa zaväzuje zaplatiť za objednané Služby príslušnú kúpnu cenu vygenerovanú pri zadaní Objednávky.
 2. Poskytovateľ je oprávnený upravovať výšku ceny za jednotlivé Služby podľa vlastného uváženia.
 3. Všetky ceny sú uvedené v mene EUR vrátane DPH.
 4. Zákazník môže uhradiť cenu:
  1. bezhotovostným prevodom na bankový účet Poskytovateľa v lehote 7 (siedmich) dní odo dňa odoslania e-mailu s platobnými inštrukciami na adresu zadanú Zákazníkom v Objednávke,
  2. online platobnou metódou cez platobnú bránu vybranej spoločnosti uvedenej pri realizácii platby, ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov.
 5. Cena za Služby sa považuje za uhradenú pripísaním príslušnej sumy na bankový účet Poskytovateľa.
 6. Zákazník týmto súhlasí so zasielaním faktúr od Poskytovateľa elektronicky, a to na e-mailovú adresu uvedenú v Objednávke, resp. v Zmluve.
 7. V prípade, ak Zákazník neuhradí príslušnú sumu za objednané Služby v lehote uvedenej v e-maili s platobnými inštrukciami, Zmluva zaniká od začiatku a Zákazník nemá nárok na poskytnutie Služieb.

 

 • POSKYTOVANIE SLUŽIEB
 1. Zákazník je oprávnený využívať zaplatené Služby po dobu určenú Poskytovateľom (spravidla 1 mesiac). Po túto dobu je Zákazník oprávnený využívať elektronický obsah zaplatených Služieb, môže si ho prezerať, primerane používať a to len na vlastné nekomerčné použitie. Zákazník je oprávnený využívať Služby na akomkoľvek zariadení, ktoré takéto použitie umožňuje, pričom berie na vedomie, že Poskytovateľ nezodpovedá za technické vybavenie Zákazníka a za možnosť využívania elektronického obsahu Služieb na akomkoľvek zariadení.
 2. Zákazník týmto berie na vedomie, že Poskytovateľ je oprávnený na základe vlastného rozhodnutia upravovať, aktualizovať Služby, ako aj odstraňovať akúkoľvek časť obsahu Služieb, alebo niektoré Služby prestať dočasne alebo úplne ponúkať, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia a/alebo súhlasu Zákazníka.
 3. Zákazník súhlasí s tým, aby Poskytovateľ kedykoľvek kontroloval používanie Služieb Zákazníkom v súlade s týmito VOP.
 4. Zákazník sa zaväzuje, že pri registrácii a/alebo zadávaní Objednávky bude uvádzať pravdivé a úplné údaje.
 5. Zákazník sa zaväzuje, že žiadnym spôsobom nebude zasahovať, upravovať, znehodnocovať, kopírovať, rozširovať, rozmnožovať, predávať, prenajímať, zdieľať, publikovať, verejne zobrazovať, spracovávať alebo inak neoprávnene nakladať so Službami a/alebo akoukoľvek ich časťou, ani tak neumožní tretím osobám.
 6. Elektronický obsah Služieb zverejnený na Webovej Stránke je majetkom Poskytovateľa, ktorý k nemu má majetkové autorské práva.
 7. V prípadoch, kde Služba napĺňa znaky diela, na takúto Službu, resp. jej časť sa vzťahuje zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon, a príslušné právne predpisy. Ak Zákazník poruší alebo ohrozí autorské práva k takejto Službe alebo jej časti, Poskytovateľ je oprávnený uplatniť si voči Zákazníkovi svoje nároky vyplývajúce z ustanovení Občianskeho zákonníka a súvisiacich právnych predpisov.
 8. Zmluvné Strany potvrdzujú, že Služby poskytované na Webovej Stránke majú informatívny charakter a nepredstavujú žiadne záväzné informácie.
 9. Pre riadne využívanie Služieb a ich elektronického obsahu Poskytovateľ Zákazníkovi odporúča, aby jeho zariadenie malo nasledovné vybavenie:
  1. prístup do siete internet s minimálnou rýchlosťou pripojenia 2Mbit/s,
  2. minimálne operačný systém MS Windows XP/VISTA/7,
  3. kompatibilita internetového prehliadača (Chrome, Mozilla Firefox 3.x a ich novšie verzie), v ktorom musia byť povolené funkcie javascript a cookies,
  4. prehliadač dokumentov PDF (Acrobat Reader 7.x a vyšší, povolený a nainštalovaný Adobe Flash),
  5. e-mailové konto.

 

 • ZODPOVEDNOSŤ ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY A REKLAMÁCIA
 1. Poskytovateľ nezodpovedá a neposkytuje Zákazníkovi žiadnu záruku za nepretržité alebo bezchybné fungovanie internetových portálov, za odkazy na iné internetové stránky ani za rýchlosť internetového pripojenia, ktoré používa Zákazník.
 2. Poskytovateľ zodpovedá, že umožní Zákazníkovi využívať Služby v bežnej kvalite po určenú dobu (spravidla 1 mesiac).
 3. V prípade ak dôjde k prerušeniu alebo obmedzeniu využívania Služieb Zákazníkom z dôvodu na strane Poskytovateľa, Poskytovateľ sa zaväzuje obnoviť ich poskytovanie bez zbytočného odkladu.
 4. Poskytovateľ sa zaväzuje dodávať Služby bez vád.
 5. Pri reklamovaní akejkoľvek vady bude Zákazník postupovať v zmysle ustanovení týchto VOP a príslušných právnych predpisov.
 6. Zákazník sa zaväzuje uplatniť prípadné vady na poskytovaných Službách bez zbytočného odkladu.
 7. Zákazník je oprávnený uplatniť reklamáciu elektronicky na e-mailovú adresu: info@stastnedeti.sk, alebo telefonicky na mobilnom čísle: +421 904 593 564, pričom uvedie, v čom považuje Službu za vadnú, resp. v čom spočíva podľa jeho názoru vada Služby.
 8. Ak Zákazník uplatní reklamáciu, je Poskytovateľ alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba, povinný poučiť Zákazníka o jeho právach zo zodpovednosti za vady podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Na základe rozhodnutia Zákazníka, ktoré z týchto práv uplatňuje, Poskytovateľ určí spôsob vybavenia reklamácie, o ktorom Zákazníka informuje.
 9. Spôsob vybavenia reklamácie (na základe rozhodnutia Zákazníka ako spotrebiteľa o uplatnenom práve zo zodpovednosti za vady) určí Poskytovateľ ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu reklamovanej Služby, najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 10. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 (tridsať) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Zákazník právo na dodanie novej Služby, ak je to možné.
 11. Poskytovateľ pri uplatnení reklamácie vydá Zákazníkovi potvrdenie o uplatnení reklamácie spolu s dokladom
  o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak má Zákazník možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Poskytovateľ o vybavení reklamácie vydá písomný doklad najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ktorý odošle Zákazníkovi elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú Zákazníkom v Objednávke, resp. na inú e-mailovú adresu oznámenú Zákazníkom.
 12. Ak Zákazník reklamuje vadu, ktorú možno odstrániť, má Zákazník právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu vadnej Služby, alebo ak sa vada týka len časti Služby, výmenu tejto časti, ak tým Poskytovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Služby alebo závažnosť vady. Poskytovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť reklamovanú Službu s vadou za bezvadnú, ak to Zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti.
 13. Ak ide o vadu Služby, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Služba mohla riadne užívať ako Služba bez vady a v prípadoch stanovených príslušným právnym predpisom, má Zákazník právo na výmenu Služby. Tie isté práva má Zákazník i v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, Služba však nemôže byť riadne využívaná z dôvodu opätovného vyskytnutia sa vady po oprave alebo z dôvodu väčšieho počtu vád na zakúpenej Službe.
 14. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu Služby, má Zákazník právo na primeranú zľavu z ceny Služby.
 15. Ak Poskytovateľ pri zakúpení Služby poskytne Zákazníkovi iné Služby zadarmo, na tieto Služby sa nevzťahuje zodpovednosť Poskytovateľa za vady.
 16. Ak dôjde k výmene vadnej Služby za novú, začne plynúť doba na využívanie Služby od dodania novej Služby.

 

 • OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 1. Poskytovateľ spracováva osobné údaje Zákazníka v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), a príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Spôsob, rozsah, účel, právny základ spracúvania osobných údajov vrátane doby spracovávania týchto osobných údajov, ako aj práva dotknutých osôb, ktorých osobné údaje Poskytovateľ spracováva, sú upravené v internom dokumente Poskytovateľa, ktorý je zverejnený na Webovej Stránke Poskytovateľa pod názvom „Zásady ochrany osobných údajov“.
 3. Postup upravený v tomto článku sa nevzťahuje na osobné údaje právnických osôb vrátane názvu/obchodného mena právnickej osoby, právnej formy a jej kontaktných údajov.

 

 • KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE
 1. Jazykom komunikácie medzi Zmluvnými Stranami je slovenský jazyk.
 2. Zmluvné Strany sa zaväzujú oznámiť si akúkoľvek zmenu kontaktných údajov uvedených v Zmluve bez zbytočného odkladu. V prípade, že si nesplnia svoju notifikačnú povinnosť, bude sa akákoľvek komunikácia považovať za doručenú, ak bude zaslaná na korešpondenčnú adresu alebo na e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve, resp. v Objednávke, a to aj napriek zmene kontaktných údajov.
 3. Akékoľvek písomnosti súvisiace so zmluvným vzťahom medzi Zmluvnými Stranami sa považujú za doručené:
  1. dňom prevzatia písomnosti adresátom,
  2. dňom, kedy adresát odmietne písomnosť prevziať,
  3. dňom, kedy sa doručovaná písomnosť vráti odosielateľovi ako nedoručená zásielka bez ohľadu na skutočnosť, či mal adresát možnosť oboznámiť sa s obsahom doručovanej písomnosti.

 

 • ORGÁN DOZORU
 1. Orgánom dozoru je:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 

Odbor výkonu dozoru

e-mail: ba@soi.sk

tel. č.: 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

fax č.: 02/58 27 21 70

Kontaktný formulár: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi 

 

 • RIEŠENIE SPOROV
 1. Spor vzniknutý medzi Zmluvnými Stranami sa Zmluvné Strany zaväzujú riešiť v prvom rade priateľskou dohodou.
 2. Zákazník je oprávnený požiadať Poskytovateľa o nápravu, ak nie je spokojný s vybavením svojej reklamácie podľa pravidiel reklamácie v zmysle týchto VOP, alebo ak sa domnieva, že jeho práva boli porušené. Túto žiadosť je potrebné zaslať na e-mailovú adresu: info@stastnedeti.sk.
 3. V prípade, ak Poskytovateľ zamietne žiadosť Zákazníka o nápravu, alebo Zákazník nebude spokojný s vyriešením svojej žiadosti zo strany Poskytovateľa, alebo ak Poskytovateľ na žiadosť neodpovie do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa jej odoslania na e-mailovú adresu uvedenú v ods. 12.2 týchto VOP, Zákazník je oprávnený postupovať podľa Zákona o ARS, pričom možnosť Zákazníka obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Návrh na začatie alternatívneho riešenie sporu je Zákazník oprávnený podať subjektu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, PSČ: 827 99, Bratislava 27 (http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi), alebo príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 ). Zákazník je oprávnený vybrať si subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti.
 4. Zákazník môže využiť na alternatívne riešenie svojho sporu platformu riešenia sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Zákazník pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti v jazyku, ktorý si zvolí. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov on-line. Zákazník môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Zákazník – spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania), ktorý mal ku dňu uzavretia Zmluvy alebo ku dňu odoslania Objednávky, bydlisko alebo miesto obvyklého pobytu v Slovenskej republike (vnútroštátny spor) alebo inom členskom štáte EÚ (cezhraničný spor). Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Poskytovateľom a Zákazníkom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20,00 EUR.
 5. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.
 6. V prípade, že medzi Zmluvnými Stranami nedôjde k vzájomnej dohode o vyriešení sporu, je ktorákoľvek Zmluvná Strana oprávnená uplatňovať si svoj nárok na príslušnom súde v súlade s ustanoveniami zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok.

 

 • ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 1. Tieto VOP platia v znení sprístupnenom na Webovej Stránke Poskytovateľa v deň uzavretia Zmluvy, resp. zaslania Objednávky.
 2. V prípade, ak niektoré ustanovenie týchto VOP je a/alebo sa stane neplatným, nebude tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení týchto VOP.
 3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto VOP je splnená umiestnením aktuálneho znenia týchto VOP na Webovej Stránke Poskytovateľa. Práva a povinnosti Zmluvných Strán vzniknuté pred dňom nadobudnutia účinnosti nového znenia VOP nie sú zmenou dotknuté.

V Bratislave, dňa 20. 12. 2021
Mgr. Kristína Domáňová